Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános Információk, Definíciók

 

A keszüljazülesre.hu a Maróy Ditta birtokában lévő lekérhető médiaszolgáltatást biztosít az azonos keszuljaszulesre.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a keszüljazülesre.hu és Ön, mint természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Szerződésre (fogalommeghatározás lásd lent) nézve irányadók. A Szerződést, természetes személy felhasználó esetén, kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek, míg jogi személy Felhasználó esetén, kizárólag saját joga szerint, megfelelően bejegyzett gazdasági társaság köthet Szerződést. Jogi személy Felhasználó esetén, a jogi személy nevében Szerződést kizárólag cégképviseleti joggal rendelkező természetes személy köthet. A cégképviseleti jog fennálltát a keszüljazülesre.hu-nak nem áll módjában ellenőrizni, ezért a Felhasználó nevében regisztráló személy kizárólagos felelősségébe tartozik, bármely a cégképviseleti jog hiánya miatt felmerült kár megtérítése. A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzat [adatvédelmi szabályzat link] a keszüljazülesre.hu-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. Az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat együtt alkotják a Felhasználó és a keszüljazülesre.hu között irányadó szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”). A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szerződés feltételeit. A keszüljazülesre.hu jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződés, vagy bármely korábban megkötött Szerződés feltételeit. A keszüljazülesre.hu a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő Szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek haladéktalanul tegyen eleget, vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását.

 

A mindenkor érvényes ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat elérhetők a Weboldalon.

 

 

 

 

 1. Tartalomszolgáltatás

 

 1. A Szolgáltatás megrendelése

1.1 A Szolgáltatás keszüljazülesre.hu-tól történő megrendelését követően, a keszüljazülesre.hu a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A fenti visszaigazolás tartalmazza a Szerződés szövegét is. A Szerződés attól az időponttól tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó a Szerződést a megrendelés megerősítésére szolgáló gombra kattintva elfogadja a Weboldalon.

 

1.2 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) a keszüljazülesre.hu tárolja, míg a Felhasználó a Szerződés szövegét a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy jogai érvényesítése érdekében célszerű a Szerződés visszaidézhető módon történő tárolása.

 

 1. A szolgáltatás tartalma

2.1 Terület: A Szolgáltatást elsősorban Magyarország területén (a továbbiakban: „Terület”) lehet igénybe venni, ugyanakkor a Felhasználók akkor is igénybe vehetik ideiglenes jelleggel a Szolgáltatást, amikor az Európai Gazdasági Térség (A továbbiakban „EGT“) tagállamaiban utaznak, összhangban az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 Rendeletével.

 

2.2 Tartalom: A Szolgáltatás a keszüljazülesre.hu által saját belátása szerint időről-időre műsorra tűzött műsorokat, a műsorokhoz tartozó esetleges teszteket, kvízeket, kézikönyveket, záróteszteket, okleveleket, webináriumokat, időről-időre specifikált további kapcsolódó, vagy kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazza. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon adott időben megtalálható meghatározott tartalomhoz való hozzáférésre, a megrendelt Szolgáltatásnak megfelelő mértékben, ideig és tartalommal.

 

2.3 A Szolgáltatás és annak tartalma, a későbbiekben bármikor cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

 

2.4 A keszüljazülesre.hu jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni. A különböző szolgáltatási csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően, előfizethet bármelyik csomagra, vagy minden Szolgáltatásra.

 

2.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorok tartalmát képező tananyagok, előadások tartalma kizárólag az adott műsorszámban megjelenő személy szubjektív véleményét tükrözi. A keszüljazülesre.hu a közzétett műsorokban elhangzó tények, vélemények megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, tudományos megalapozottságáért felelősséget nem vállal. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a keszüljazülesre.hu által nyújtott szolgáltatás nem minősül, szakmai oktatásnak, képzésnek, a keszüljazülesre.hu nem akkreditált vagy államilag elismert oktatási intézmény. A keszüljazülesre.hu által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorban szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a műsorban megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a keszüljazülesre.hu a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Közreműködő, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

 

 1. Előfizetés, számlázás

3.1. A Felhasználó a Weblapon meghatározott díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás teljes tartalmára vagy a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz, a Weblapon meghatározottaknak megfelelően. A keszüljazülesre.hu lehetőséget biztosít a kiválasztott csomagok bővítésére, mely tekintetében, a Weblapon meghatározott különbözeti díjakat szükséges figyelembe venni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előfizetésnek megfelelő szolgáltatás, oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

 

3.2 A Felhasználó a Weblapon meghatározott díj ellenében ajándékozhatja a Szolgáltatás kiválasztott csomagját vagy, amennyiben elérhető a teljes tartalmát, és hozzáférést biztosíthat egy általa kiválasztott harmadik személy részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megtagadására, illetve az ajándék visszakövetelésére irányuló jogát a keszüljazülesre.hu -val szemben nem gyakorolhatja, az kizárólag a megajándékozott harmadik személlyel szemben illeti meg. A megajándékozott az ajándék elfogadásával maga is Felhasználóvá válik. Az ajándék elfogadásának minősül, amennyiben a megajándékozott belép a Weboldalra létrehozott profilján keresztül. A megajándékozottnak első belépéskor el kell fogadnia az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezésit.

 

3.3. A keszüljazülesre.hu időről időre, saját belátása szerint, a Weboldalon meghatározott típusú és mértékű kedvezményeket biztosíthat a Felhasználók részére. A keszüljazülesre.hu egyéni döntése alapján a kedvezmények igénybevételének lehetőségét meghatározott feltételekhez, időkorláthoz kötheti.

 

3.4. A Szolgáltatások Weboldalon meghatározott árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA összegét. A számlán minden előfizetés esetében feltüntetésre kerül a Szolgáltatás díja, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A keszüljazülesre.hu – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki az előfizetésnek megfelelő Szolgáltatásról. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a keszüljazülesre.hu nem kötelezhető új számla kiállítására. A keszüljazülesre.hu a Szolgáltatásról szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.

 

3.5. Természetes személy Felhasználó a szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Maróy Ditta adatkezelő által a keszüljazülesre.hu egyes, előre rögzített felvételeinek megtekintése során a Liquid Web, LLC az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott személyes adatait, mint önálló adatkezelő kezeli.

 

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon (részletesebben lásd a 4. bekezdésben) amihez jelen ÁSZF-ben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. bekezdésben). Ezenkívül bizonyos műszaki biztonsági intézkedéseknek is meg kell felelnie, amelyek a Szolgáltatás engedély nélküli felhasználásának – pl. másolás, az EGT-n kívüli felhasználás vagy a Szolgáltatásban biztosított tartalom terjesztése – megakadályozása érdekében kerültek foganatosításra.

 

 1. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

5.1 A felhasználói fiók regisztrációja a „Területről” kezdeményezhető a Weboldalon.

 

5.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. Felhasználó szavatol továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

 

5.3 A regisztráció során a természetes személy Felhasználó köteles megadni az [e-mail címét, jelszavát] (a továbbiakban: „Belépési Adatok”). A Felhasználó Belépési Adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja – ide nem értve azon természetes személyeket, akiknek a jogi személy Felhasználó hozzáférést biztosít, jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A Felhasználó köteles a Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem használhatja más felhasználó fiókját, illetve saját fiókját más személy használatába nem adhatja– ide nem értve azon természetes személyeket, akiknek a jogi személy Felhasználó hozzáférést biztosít, jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően

 

 1. A Felhasználó köteles:
 2. a) jelezni a keszüljazülesre.hu számára, amennyiben bármilyen arra utaló jelet tapasztal, hogy fiókját más személy használja, valamint
 3. b) biztosítani, hogy a Szolgáltatás igénybevételét követően, minden esetben kijelentkezik a fiókjából.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy keszüljazülesre.hu nem tartozik felelősséggel, a jelen szakaszban foglaltak Felhasználó általi megszegésből eredő károk tekintetében.

 

6.1. Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési Adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről késedelem nélkül értesíteni a keszüljazülesre.hu-t és a felhasználói jelszót haladéktalanul módosítani. Ha a keszüljazülesre.hu indokoltan feltételezi, hogy a Belépési Adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor a keszüljazülesre.hu jogosult a Szerződést, a 12.4 (c) pont alapján azonnali hatállyal felmondani.

 

6.2. A Felhasználó jogosult, bármely időpontban a regisztrált felhasználói fiókját törölni, a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett. A Felhasználó regisztrált felhasználói fiókjának törlésére vonatkozó jogát, a keszüljazülesre.hu jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldött e-mail üzenet útján gyakorolhatja. A keszüljazülesre.hu a törlésre vonatkozó kérelemnek [8 munkanapon belül] eleget tesz.

 

 1. Eszközök, technikai igénybevétel szabályai

7.1 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

 

7.2 Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan a keszüljazülesre.hu-nak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybevételéhez. A keszüljazülesre.hu a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. A keszüljazülesre.hu nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért, illetve az ilyen szoftverek által okozott bármely kárért.

 

7.3 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internet csatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az Területen belül hol (lásd a fenti 2.1 pontot) veszi igénybe a Szolgáltatást.

 

7.4 A Felhasználó legfeljebb [3 darab] jóváhagyott eszközön használhatja és regisztrálhatja a Szolgáltatást, amelyek között lehetnek számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek vagy egyéb jóváhagyott eszközök. A keszüljazülesre.hu megállapíthat szabályokat arra vonatkozólag, hogy a Felhasználó milyen gyakran módosíthatja a jóváhagyott eszközöket. A fenti szabályokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval. Hacsak a keszüljazülesre.hu másként nem rendelkezik, a Szolgáltatás egyidejűleg három (3) regisztrált és jóváhagyott eszközön érhető el.

 

7.5 A keszüljazülesre.hu a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel, vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a keszüljazülesre.hu érdekkörén kívül esnek.

 

7.6 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy időben kizárólag egy IP címről veheti igénybe a szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a keszüljazülesre.hu azt érzékeli, hogy a Szolgáltatást egy előfizetés keretében, egy időben, több IP címről veszik igénybe, úgy a Szolgáltatás nyújtását bármely, vagy az összes IP cím tekintetében felfüggesztheti, illetve egyedi mérlegelése alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 

 1. Díjak és fizetés

8.1 A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés, különösen a Weblapon feltüntetett feltételek megfelelően szükséges megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

 

8.2 A díjat [a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni, egy összegben], ennek érdekében a Felhasználó, választása alapján,

 

a bankkártyás fizetéshez alkalmazott felületre történő átirányítást követően, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, köteles megadni, bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét.

 

A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Weboldalon meghatározott díj megfizetésre kerül.

 

8.3 A Felhasználó a díjat a keszüljazülesre.hu által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti.

 

8.4 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, a keszüljazülesre.hu a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb 1 alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével. Amennyiben a díj beszedése meghiúsul, úgy a Szerződés nem jött létre.

 

8.5 Vásárlási kupon, és kedvezményes kuponok használata, az oldalon a kijelölt időszakokban, bármilyen felhasználónak rendelkezésére állnak. A vásárlást megelőzően a kupon használata, minden esetben használható, a megfelelő kupon kód megadásával a “Kupon Kód” fül lenyitása alatt. Azonban a kupon utólagos beváltása már nem lehetséges. Ennek függvényében, sem az oldal, sem pedig Maróy Ditta felelőséget nem vállal.

 

 1. Tiltott felhasználások

9.1  A természetes személy Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe. A jogi személy Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó által kijelölt természetes személyek személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe, a jogi személy Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik az általa felhasználásra kijelölt természetes személyek felhasználása tekintetében. A jogi személy által felhasználásra kijelölt természetes személyek felhasználással kapcsolatos minden tevékenysége a Felhasználó tevékenységének minősül. A Felhasználó, illetve a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személyek nem tehetik különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhetnek, segíthetnek vagy kérhetnek fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

 

 1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 3. a Szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;
 4. a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 5. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
 6. f) a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

9.2 A Szolgáltatást csak az EGT-n belül lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást az EGT-n kívül, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

 

9.3 A Szolgáltatás jelen 9. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján a keszüljazülesre.hu a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 14. pontot).

 

 1. Kiskorúak

10.1 Szolgáltatáson belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

 

10.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

 

 1. Módosítások és változtatások

11.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a keszüljazülesre.hu jogosult az észszerűség keretei között módosítani a díjakat (a már megrendelt Szolgáltatások kivételével).

 

11.2 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a keszüljazülesre.hu jogosult  a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Weblapon kell nyilvánosságra hozni, vagy a  Felhasználó a ditta.kanga@gmail.com e-mail címre küldött kifejezett kérelme esetén a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A keszüljazülesre.hu köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

 

11.3 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a keszüljazülesre.hu jogosult az észszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében elvégzett módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Weblapon kell nyilvánosságra hozni, vagy a  Felhasználó a ditta.kanga@gmail.com e-mail címre küldött kifejezett kérelme esetén a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A keszüljazülesre.hu köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

 

11.4 A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

 

 1. Elállási jog elvesztése

12.1 A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően, kéri a keszüljazülesre.hu-t, hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

 

12.2 A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően, nem gyakorolhatja, a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, a Szolgáltatás, mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében.

 

 

 

 1. Ügyfelek tájékoztatása

13.1 A keszüljazülesre.hu e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

 

13.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának. A keszüljazülesre.hu tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

 

 1. A Szerződés időtartama és megszűnése

14.1 A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés a Szolgáltatásra vonatkozó Weblapon meghatározott előfizetési időszakra jön létre. Felmondás esetén a megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre.

 

14.2 Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles a keszüljazülesre.hu -t a Weboldalon keresztül értesíteni (link). Ha a Felhasználó az elfőzetését felmondja, a keszüljazülesre.hu visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak a Szerződés megszűnéséről. Ha a keszüljazülesre.hu kívánja felmondani a Szerződést, a keszüljazülesre.hu -mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót.

 

14.3 A díjak vagy az ÁSZF módosítása esetén a felmondási jog a11. pont rendelkezései szerint gyakorolható.

 

14.4 A keszüljazülesre.hu jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, bármelyik alábbi esetben:

 

 1. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy
 2. indokoltan feltételezhető, hogy a jogi személy Felhasználó nevében nem cégjegyzésre jogosult személy járt el a Szerződés megkötése során;
 3. [indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a megengedettnél több eszközön vette igénybe a Szolgáltatást]; vagy
 4. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF 7.1. pontjának a) – f) pontjaiban meghatározott tiltott felhasználást hajtott végre, azt megkísérelte, illetve ilyen tevékenységben közreműködött; vagy
 5. a Felhasználó jogaival visszaél; vagy
 6. a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;
 7. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást más, jogosulatlan személy számára elérhetővé tette; vagy
 8. a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

 

 1. Szellemi tulajdonjog

15.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a  Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A Weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a keszüljazülesre.hu.

 

15.2 A keszüljazülesre.hu nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a keszüljazülesre.hu előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

15.3 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A keszüljazülesre.hu-val megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

 

15.4 Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a keszüljazülesre.hu képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

 

 1. Biztosíték

16.1 A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

 

16.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 12. pontot).

 

 1. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

17.1 A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a keszüljazülesre.hu-nak. A keszüljazülesre.hu a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a keszüljazülesre.hu érdekkörén kívül esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 5.6 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major a keszüljazülesre.hu érdekkörén kívül eső ok.

 

17.2 A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a keszüljazülesre.hu a felelős a 15.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. A keszüljazülesre.hu tájékoztatja a Felhasználókat, hogyha tervezett karbantartásra kerülne sor.

 

 1. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtérít a keszüljazülesre.hu-nak, illetve annak birtokosának minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

 

 1. Átruházás

19.1 A keszüljazülesre.hu a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, és kötelezettségeit bármely olyan harmadik félre átruházni, akitől észszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. keszüljazülesre.hu a Szerződésből eredő követeléseit jogosult átruházni, bármely harmadik személyre.

 

19.2 A Felhasználó kizárólag a keszüljazülesre.hu előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

 

 1. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A keszüljazülesre.hu-nak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a keszüljazülesre.hu Szolgáltatásainak egy része kizárólag harmadik felek által működtetett weboldalak útján érhető el. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

 

 1. Felelősség korlátozása:

19.1 A keszüljazülesre.hu megtesz mindent azért, hogy a keszüljazülesre.hu oldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1,-Ft.-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a keszüljazülesre.hu felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

19.2 A keszüljazülesre.hu nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

 

III. Záró rendelkezések

 

 1. Joglemondás kizárása

Ha a keszüljazülesre.hu nem követeli, a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a keszüljazülesre.hu-nak a Szerződésben biztosított jogait.

 

 1. Panasz és viták

21.1 Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, úgy a 22. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet a keszüljazülesre.hu -val.

 

21.2 A Felhasználó és a keszüljazülesre.hu a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

 

21.3 A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

 

21.4 Az írásbeli panaszt a keszüljazülesre.hu – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a keszüljazülesre.hu indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a keszüljazülesre.hu tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

21.5 Amennyiben a keszüljazülesre.hu és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

21.5.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

 

21.5.2 Bírósági eljárás:

 

A Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

21.5.3 Békéltető Testülethez fordulás:

 

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/. A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt tájékozódhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

 

21.5.4 Online vitarendezés:

 

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

21.5.5 NMHH panasz:

A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz nyújthatja be, az alábbi címen: 1525. Pf. 75. (további információ: https://nmhh.hu/tart/report/2)

 

 1. Elérhetőségek

A keszüljazülesre.hu -t az alábbi címen lehet elérni:

Maróy Ditta

szülésfelkészítő, szülésznő

20/5939427

keszuljaszulesre.hu